Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2021. godinu

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2021. godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske i članka 38. točka 10. Statuta Zajednice sportskih udruga Grada Novske, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Novske objavljuje Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2021. godinu.

 1. Zajednica sportskih udruga Grada Novske ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Novske, članice Zajednice, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2021. godinu
 2. Ukupno osigurana sredstva za sva prioritetna područja natječaja iznose 1.146.400,00 kuna i to za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA SPORTSKIH UDRUGA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA NOVSKE, ČLANICA ZAJEDNICE, KOJE SU UKLJUČENE U REDOVAN SUSTAV SPORTSKIH NATJECANJA.

Prioritetno područje 2

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA SPORTSKIH UDRUGA SA SJEDIŠTEM NA PODRUČJU GRADA NOVSKE, ČLANICA ZAJEDNICE, KOJE PROVODE REKREATIVNE PROJEKTE/PROGRAME

Prioritetno područje 3

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

Prioritetno područje 4

SUFINANCIRANJE REDOVNOG RADA, ČLANICA ZAJEDNICE, SPORTSKIH UDRUGA KOJE OKUPLJAJU OSOBE SA INVALIDITETOM

 1. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi za svako prioritetno područje, visina sredstava za svako prioritetno područje, najviši i najniži iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju u okviru prioritetnog područja, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima, te ostale odredbe.
 2. Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 11. siječnja 2021. godine
 3. Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske – www.novska.hr
 4. Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
  „PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA SPORTSKIH UDRUGA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA NOVSKE ZA 2021. GODINU“ – NE OTVARATI!“ na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
GRADA NOVSKE

Tina Ujevića 2C
(Sportska dvorana Srednje škole)
44330, Novska

 1. U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, sredstva za prijavljene programe mogu ostvariti sportski klubovi i druge udruge koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost ako:
 • je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti sporta
 • ima sjedište na području Grada Novske najmanje godinu dana računajući od trenutka objave Javnog poziva
 • je uredno ispunila obveze prema Zajednici i Gradu za primljenu donaciju u prethodnoj godini
 • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
 • se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta, što se dokazuje Uvjerenjem o nekažnjavanju Općinskog suda u Kutini, ne starijim od 6 mjeseci
 • ima podmirene sve doprinose te plaćen porez što dokazuje potvrdom Ministarstva financija – Porezne uprave, ne starijom od 30 dana

Školski sportski klubovi, kao posebne neprofitne organizacije osnovane u školama nisu udruge i ne trebaju dokazivati svoj status.

 1. Kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području Grada Novske za 2021. godinu
 3. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsu.novska@gmail.com ili Zlatko Šepović, tajniku Zajednice na broj telefona 098/650 542, svakog radnog dana isključivo u vremenu od 7,00 – 13,00 sati