Javni poziv članicama Zajednice sportskih udruga Grada Novske za sufinanciranje troškova zakupa sportskih terena i sportske dvorane Srednje škole Novska za 2021. godinu.

 1. Zajednica sportskih udruga Grada Novske ( u daljnjem tekstu: Zajednica) poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Novske, članice Zajednice, korisnike sportskih terena i sportske dvorane Srednje škole Novska (dvoranski sportovi), da se prijave na javni poziv sa sufinanciranje troškova zakupa sportskih terena i sportske dvorane Srednje škole Novska za 2021. godinu.
 2. Ukupno osigurana sredstva natječaja iznose 55.000,00 kuna.
 3. Sastavni dio ovog Javnog poziva čine Upute za prijavitelje kojima se detaljno utvrđuju ciljevi za ovo prioritetno područje, visina sredstava, najviši i najniži iznos koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju u okviru prioritetnog područja, okvirni broj prijava, tko može podnijeti prijavu na Javni poziv, dokumentaciju koja se obavezno mora priložiti prijavi, odredbe o prihvatljivim aktivnostima i troškovima, te ostale odredbe.
 4. Rok za podnošenje prijave programa/projekata je 30 dana, a završava 16.ožujka 2021. godine
 5. Prijave programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Novske – www.novska.hr
 6. Prijave na javni poziv dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom
  „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA SPORTSKIH TERENA I SPORTSKE DVORANE SREDNJE ŠKOLE NOVSKA ZA SPORTSKE UDRUGE ČLANICE ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA NOVSKE ZA 2021. GODINU“ – NE OTVARATI!“ na sljedeću adresu:
  ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
  GRADA NOVSKE
  Tina Ujevića 2C
  (Sportska dvorana Srednje škole)
  44330, Novska
 7. U skladu s uvjetima iz ovog Javnog poziva, sredstva za prijavljene programe mogu ostvariti sportski klubovi članice Zajednice sportskih udruga Grada Novske koje temeljem Zakona o sportu mogu obavljati sportsku djelatnost ako:
 • je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
 • je svojim statutom opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti sporta
 • ima sjedište na području Grada Novske najmanje godinu dana računajući od trenutka objave Javnog poziva
 • je uredno ispunila obveze prema Zajednici i Gradu za primljenu donaciju u prethodnoj godini
 • ima odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta;
 1. Kako se može ostvariti prednost u sufinanciranju projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje.
 2. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u uputama za prijavitelje.
 3. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
 4. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsu.novska@gmail.com ili Zlatko Šepović, tajniku Zajednice na broj telefona 098/650 542, svakog radnog dana isključivo u vremenu od 7,00 – 13,00 sati