Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Novske za 2023. godinu

Na temelju točke V. Programa javnih potreba u sportu Grada Novske za 2023. godinu, članka 56. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode sportske udruge na području Grada Novske i članka 38. točka 10. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Novske, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga Grada Novske objavljuje: Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu na području grada Novske za 2023. godinu